۱۳اشتباه مهلک مدیران

۲۰۱۶-۰۶-۲۴_۰۴-۱۴-۲۳

۲۰۱۶-۰۶-۲۴_۰۴-۱۴-۲۳

مقدمه

این کتاب در مورد تکمیل مهارتهای رهبری و مدیریت، در راستای پیشگیری از اشتباهات رایجی است کـه مدیران دربارهی کارکنان تحت کنترل خود، انجام میدهند. در حقیقت مدیران از زمـانی کـه قابیـل سـعی کرد هابیل را تحت سلطهی خود قرار دهد، چنین اشتباهاتی را مرتکب شدهاند. این اشـتباهات اگـر بـرای شما خطرناک نباشد، برای مؤسسه شما مهلک میباشد،..

Continue Reading

پاورپوینت اصول سرپرستی

۲۰۱۶-۰۶-۲۴_۰۳-۵۲-۱۹

۲۰۱۶-۰۶-۲۴_۰۳-۵۲-۱۹

خلاصه:
به منظور عملی شدن این تعریف و به انجام رسیدن امور بطور اثربخش، سرپرستان باید:
بطور صحیح انتخاب و آموزش داده شوند.
گروهی را که مسئولیت آنان را بر عهده می گیرند، از نظر تعداد و اندازه مناسب باشد.
در مورد سیاستهای مدیریت ارشد کاملاً توجیه شده باشند چرا که آنها بر عملکرد گروه مؤثرند.
در تبادل اطلاعات میان مدیریت و گروه کاری نقش حلقه اتصال را ایفا کند.

Continue Reading

آیین نامه قبولی ۹۵

ir.p30n.ir.AeinName95

قبولی در آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال ۹۵
بیش از ۶۰۰ سوال اصلی که تقریبا صددرصد سوالات آیین نامه می باشد موجود است.
در این برنامه از سوالات تکراری صرفنظر شده است.
تمامی علائم تصویری بروز آیین نامه ۹۵در این برنامه معرفی شده است.
این برنامه برخلاف برنامه های مشابه خیلی ساده برنامه نویسی شده و هر کاربری میتواند به راحتی با آن کار کند.
مدت زمان مطالعه این برنامه به طور کامل ۶ ساعت تخمین زده شده است.

Continue Reading

کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی

۲۰۱۶-۰۶-۱۳_۰۱-۲۸-۳۱

۲۰۱۶-۰۶-۱۳_۰۱-۲۸-۳۱

مقدمه:

مفاهیم و تئوریهای مدیریت را میتوان براساس موضوع دستهبندی کرد. انسان موضوعی است کـه در کانون توجه نگرش روابط انسانی در مدیریت قرار میگیرد. این نگرش به دو شاخه اصلی (اما مرتبط و مکمل یکدیگر) به نامهای مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی تقسیم میشود. شناخت و تغییر رفتار فردی، گروهی و سازمانی در حوزه مدیریت رفتار سازمانی قـرار مـیگیـرد. مدیریت منابع انسانی، انسان را به عنوان یک عامل حیاتی و ممتـاز بـرای بقـا، رشـد، رقابـت و برتـری سازمانی مد نظر قرار میدهد.

Continue Reading

کتاب مدیریت اقتضائی

۲۰۱۶-۰۶-۱۳_۰۱-۲۳-۵۵

۲۰۱۶-۰۶-۱۳_۰۱-۲۳-۵۵

خلاصه کتاب:

می دانیم که هیچ سازمانی در خلاء وجود ندارد سازمانها در محیط زندگی میکنند از محیط متأثر گردیده و برآن تأثیر میگذارند. این تأثیر متقابل در بخش سازمان بیشتر به فرهنگ سازمانی و افراد وابسته به آن مرتبط میگردد. این فرهنگ نـشئت گرفتـه از جامعـه، مـردم و کـشور اسـت کـه در سازمانها نفوذ میکند و نهادینه میشود. در رفتار سازمانی فرهنگ در کادرهای محدودتری همانند ارزشها، اعتقادات، نگرش برنامهریزیشده قرار گرفته و استفاده میشود.

Continue Reading

کتاب مدیریت برآینده با تکنولوژی فردا

۲۰۱۶-۰۶-۱۳_۰۱-۲۰-۱۴

۲۰۱۶-۰۶-۱۳_۰۱-۲۰-۱۴

خلاصه کتاب:

مدیران و کارآفرینان در سازمان ها و جامعه برای ماندگاری و موفقیت ، نیاز به الگو و پیش بینی آینده دارند. بی شک مهمترین مولفه در موفقیت سازمان ها در حوزه اقتصادی درجهان امروز ، “تکنولوژی” است. گروهی از دانشمندان اقتصادی ، تکنولوژی را “موتور توسعه” خوانده اند. تکنولوژی عامل برتری و پیشگامی در رقابت شرکت ها و کشورهای صاحب آن شده است. امروزه علاوه بر تولید سرانه کشورها ، استانداردهای دیگری با نام توسعه یافتگی بویژه با محوریت تکنولوژی ، در گروه بندی کشورها نقش پیدا کرده اند

Continue Reading

کتاب مدیریت برخود

۲۰۱۶-۰۶-۱۳_۰۱-۱۷-۰۵

۲۰۱۶-۰۶-۱۳_۰۱-۱۷-۰۵

مقدمه :

همه مدیران با مفاهیم مدیریت و چگونگی کاربرد و نحوه استفاده از آن آشـنایی دارنـد. دربـاره تعریـف مدیریت نظریات متفاوتی وجود دارد. طیف گسترده تفکر مدیریت بـسیار وسـیع اسـت،. پیـشرفتهـای علمی و تکنولوژیک قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم شامل مدیریت نیز می شود. و شاید بتوان گفـت که آهنگ پیشرفت تکنیکهای مدیریت نسبت به سایر علوم سریعتر بوده اسـت. مـیدانـیم کـه یکـی از شاخصههای معرف مدیریت. بهرهوری، استفاده صحیح و مطلوب از منابعِ در اختیار، بـه عنـوان ورودیهـای سازمان است. این منابع شامل نیروی انسانی، مواد، ماشینآلات، پول، روش، تکنولوژی، اطلاعـات، بـازار و … میگردد ولی آنچه که در میان این عوامل به عنوان حلقه مفقوده قلمداد میگردد، مدیریت برخود یا خود ماست که غالباً به فراموشی سپرده میشود.

Continue Reading

هیچ چیز نمیتواند ناراحتم کند آره هیچ چیز

۲۰۱۶-۰۶-۱۳_۰۰-۱۱-۱۷

۲۰۱۶-۰۶-۱۳_۰۰-۱۱-۱۷

خلاصه کتاب:

این کتاب اهداف زیر را دنبال میکند، اهدافی که فکر نمیکنم در هیچ کتاب دیگری در زمینـه بهداشت روانی و خوشحالی یکجا برآورده شده باشند. این کتاب به شما کمک خواهد کرد وقتی مشکلی پیدا میکنید، احساسـات شـدیدتان را بـروز دهید. البته در این کتاب بین احساس مناسب و مفید نگرانی، تأسف، غم یا آزردگی و احسـاس نامناسب و مخرب وحشت، افسردگی، خشم و تأسف خـوردن بـه حـال خـود، فـرق گذاشـته میشود.

Continue Reading